آهنگ یمن از امیلو

Yemen

1.Yemen

 

کاور آهنگ انفجار از امیلو
اهنگ بودن یا نبودن از امیلو

Bodan ya Nabodan ?

1.Bodan ya Nabodan?

 

کاور آهنگ تقویم از امیلو

Taqvim

1.Taqvim