کاور آهنگ یمن از املیو

Yemen

1.Yemen

 

کاور آهنگ انفجار از امیلو
کاور آهنگ بودن یا نبودن از امیلو

Bodan ya Nabodan ?

1.Bodan ya Nabodan?

 

کاور آهنگ تقویم از امیلو

Taqvim

1.Taqvim