انفجار

 

بر فراز رھايي تجربه ميکنم بودنم و
گذر زمان و حس ميکنم ساکن بودنم و
جلوه هام سیاه و (نیست) گرایش دارن به #هیچ
بودنم دليلي داره پس اين اتفاق ھميشه نيست
براي بقا و حساي تازه
از اين گستره ھرچي نيازه
خلق ميکنم ھستي و سازه
از غبار ، سنگ و ستاره
ھرچي که ھست جريان زندگي بدون تو
شامل اين محدوده ھا نيست
تو بساز جھاني و که تو اين مجموعه ھا نيست
اَمیلو