اهنگ های امیلو

آهنگ یمن از امیلو

Yemen

Written by Amilo
Produced by Amilo
Acoustic Guitar by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Hosein Akrami
Recorded 2019/9/12 – 1398/6/21

Single 3,000T

آهنگ کلبه از امیلو

Kolbeh

Album Hich
Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2019/1/18 – 1397/10/28

Single 3,000T   Album 10,000T

آهنگ انسان از امیلو

Ensan

Album Hich
Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2019/1/18 – 1397/10/28

Single 3,000T   Album 10,000T

کاور آهنگ آسمان و زمین از املیو

Aseman va Zamin

Album Hich
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
 Recorded 2019/1/18 – 1397/10/28
.

Single 3,000T   Album 10,000T

آهنگ بزرگ از امیلو

Bozorg

Album Hich
Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Hosein Akrami
Recorded 2019/1/18 – 1397/10/28

Single 3,000T   Album 10,000T

کاور آهنگ انفجار از امیلو

Enfejar

Album Hich
Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2019/1/18 – 1397/10/28

Single 3,000T   Album 10,000T

کاور آهنگ خونین شهر از امیلو

Khonin Shahr

Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2018/7/3 – 1397/4/12
.
.

Single 2,000T

اهنگ بودن یا نبودن از امیلو

Bodan Ya Nabodan?

Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2018/11/26 – 1396/11/6
.

Single 2,000T

کاور آهنگ تقویم از امیلو

Taqvim

Written by Amilo
Produced by Amilo
Mix by Amilo
Master by Amilo
Cover by Amilo
Recorded 2016/12/8 – 1395/9/18

Single 2,000T

اهنگ های امیلو